REGULAMIN UCZESTNICTWA W BADANIU

Niniejszy regulamin (dalej określany jako “Regulamin”) obowiązuje podczas realizacji kursu “SIMON”, będącego przedmiotem badania w projekcie "System komputerowej nienadzorowanej psychoterapii depresji", prowadzonym przez spółkę ATI Labs sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.  Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: “Szybka Ścieżka“ (umowa nr POIR.01.01.01-00-0272/18-00).

§ 1
DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Badanie - eksperyment medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2020.0.514), którego celem jest zbadanie bezpieczeństwa i atrakcyjności metody zastosowanej w prototypie programu wspierającego osoby zmagające się z depresją.
 2. Kurs - program online będący przedmiotem Badania, składający się z 12 Zagadnień  zawierających materiały psychoedukacyjne oraz ćwiczenia oparte na technikach wykorzystywanych w terapii poznawczo-behawioralnej. Każde Zagadnienie składa się z prezentacji treści merytorycznych w formie nagrania sesji terapeuty z modelowym klientem, podsumowania tekstowo-graficznego Zagadnienia, a także ćwiczeń pracy własnej do wykonania podczas sesji oraz pomiędzy nimi. Dostęp do poszczególnych Zagadnień odbywa się poprzez serwis internetowy, a przypomnienia o realizacji kursu przesyłane są drogą mailową na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 3. Kurs realizowany samodzielnie - wariant Kursu, w którym Uczestnik samodzielnie realizuje poszczególne Zagadnienia.
 4. Kurs realizowany ze wsparciem psychologa - wariant Kursu, w którym Uczestnik podczas realizacji Zagadnień pozostaje w stałym kontakcie z psychologiem. Psycholog może pomóc Uczestnikowi w wykonywaniu ćwiczeń, zrozumieniu materiału czy poszerzeniu wiedzy. Psycholog kontaktując się z Uczestnikiem nie prowadzi terapii ani nie świadczy wsparcia psychologicznego, jedynie wspiera Uczestnika w korzystaniu z Kursu.  Psycholog komunikuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail. Psycholog odpowiada na każdą wiadomość Uczestnika maksymalnie dwa razy w ciągu tygodnia, nie później niż w następnym dniu roboczym. 
 5. Uczestnik (Uczestnik Badania) - osoba, która zarejestrowała się w Kursie,  zaakceptowała jego Regulamin oraz została zakwalifikowana do Badania w procesie przeprowadzonej rekrutacji.
 6. Ćwiczenia/Zadania/Praca własna - interaktywne, nieobowiązkowe części Zagadnień, wymagające działania Uczestnika i umożliwiające mu utrwalenie wiedzy lub wypróbowanie rozwiązań przedstawionych w Materiałach.
 7. Formularz rejestracji - kwestionariusz dostępny w postaci formularza elektronicznego, umożliwiający zarejestrowanie się w Kursie.
 8. Serwis - strona internetowa prowadzona przez Organizatora pod domeną https://myslnazdrowie.pl/, za pośrednictwem której dostępny jest Kurs, zawierająca także informacje o Badaniu oraz aktualne wydarzenia realizowane w ramach Badania.
 9. Organizator - spółka ATI Labs sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głogowskiej 31/33 w Poznaniu, kod pocztowy 60-702, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000623743, kapitał zakładowy: 5000 PLN, REGON: 364730280 NIP: 7792443589, myslnazdrowie@atilabs.pl.
 10. Materiał(-y) - treści psychoedukacyjne, z których Uczestnik dowiaduje się m.in. czym jest depresja, jak rozpoznawać, weryfikować i podważać myśli automatyczne, jak odróżniać je od emocji, a także czym są i jak sobie radzić z przekonaniami pośredniczącymi oraz kluczowymi. Uczestnik otrzymuje do nich dostęp poprzez Serwis.
 11. Zagadnienie - pojedyncza część Materiału o określonej tematyce, udostępniana Uczestnikowi poprzez Serwis co 5 dni pod warunkiem zrealizowania poprzedniego Zagadnienia.