REGULAMIN UCZESTNICTWA W BADANIU

Niniejszy regulamin (dalej określany jako “Regulamin”) obowiązuje podczas realizacji kursu “SIMON”, będącego przedmiotem badania w projekcie "System komputerowej nienadzorowanej psychoterapii depresji", prowadzonym przez spółkę ATI Labs sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.  Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: “Szybka Ścieżka“ (umowa nr POIR.01.01.01-00-0272/18-00).

§ 1
DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Badanie - eksperyment medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2020.0.514), którego celem jest zbadanie bezpieczeństwa i atrakcyjności metody zastosowanej w prototypie programu wspierającego osoby zmagające się z depresją.
 2. Kurs - program online będący przedmiotem Badania, składający się z 12 Zagadnień  zawierających materiały psychoedukacyjne oraz ćwiczenia oparte na technikach wykorzystywanych w terapii poznawczo-behawioralnej. Każde Zagadnienie składa się z prezentacji treści merytorycznych w formie nagrania sesji terapeuty z modelowym klientem, podsumowania tekstowo-graficznego Zagadnienia, a także ćwiczeń pracy własnej do wykonania podczas sesji oraz pomiędzy nimi. Dostęp do poszczególnych Zagadnień odbywa się poprzez serwis internetowy, a przypomnienia o realizacji kursu przesyłane są drogą mailową na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 3. Kurs realizowany samodzielnie - wariant Kursu, w którym Uczestnik samodzielnie realizuje poszczególne Zagadnienia.
 4. Kurs realizowany ze wsparciem psychologa - wariant Kursu, w którym Uczestnik podczas realizacji Zagadnień pozostaje w stałym kontakcie z psychologiem. Psycholog może pomóc Uczestnikowi w wykonywaniu ćwiczeń, zrozumieniu materiału czy poszerzeniu wiedzy. Psycholog kontaktując się z Uczestnikiem nie prowadzi terapii ani nie świadczy wsparcia psychologicznego, jedynie wspiera Uczestnika w korzystaniu z Kursu. Psycholog komunikuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail. Psycholog odpowiada na wiadomość Uczestnika w ciągu 24 godzin w dni robocze.
 5. Uczestnik (Uczestnik Badania) - osoba, która zarejestrowała się w Kursie,  zaakceptowała jego Regulamin oraz została zakwalifikowana do Badania w procesie przeprowadzonej rekrutacji.
 6. Ćwiczenia/Zadania/Praca własna - interaktywne, nieobowiązkowe części Zagadnień, wymagające działania Uczestnika i umożliwiające mu utrwalenie wiedzy lub wypróbowanie rozwiązań przedstawionych w Materiałach.
 7. Formularz rejestracji - kwestionariusz dostępny w postaci formularza elektronicznego, umożliwiający zarejestrowanie się w Kursie.
 8. Serwis - strona internetowa prowadzona przez Organizatora pod domeną https://myslnazdrowie.pl/, za pośrednictwem której dostępny jest Kurs, zawierająca także informacje o Badaniu oraz aktualne wydarzenia realizowane w ramach Badania.
 9. Organizator - spółka ATI Labs sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głogowskiej 31/33 w Poznaniu, kod pocztowy 60-702, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000623743, kapitał zakładowy: 5000 PLN, REGON: 364730280 NIP: 7792443589, myslnazdrowie@atilabs.pl.
 10. Materiał(-y) - treści psychoedukacyjne, z których Uczestnik dowiaduje się m.in. czym jest depresja, jak rozpoznawać, weryfikować i podważać myśli automatyczne, jak odróżniać je od emocji, a także czym są i jak sobie radzić z przekonaniami pośredniczącymi oraz kluczowymi. Uczestnik otrzymuje do nich dostęp poprzez Serwis.
 11. Zagadnienie - pojedyncza część Materiału o określonej tematyce, udostępniana Uczestnikowi poprzez Serwis co 5 dni pod warunkiem zrealizowania poprzedniego Zagadnienia.

§ 8
POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy strony internetowej funkcjonującej pod adresem: https://myslnazdrowie.pl/ (Serwisu).
 2. Operatorem Serwisu (“Operatorem”) oraz Administratorem danych osobowych (“Administratorem”) jest ATI Labs sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-702), ul. Głogowska 31/33, NIP: 7792443589, REGON: 364730280.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: myslnazdrowie@atilabs.pl.
 4. Operator jest Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu (“Użytkowników(-a)”) w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie podczas korzystania z Serwisu.
 5. Serwis wykorzystuje wszystkie wprowadzone dane wyłącznie w celach badawczych oraz w celu obsługi administracyjnej Kursu.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,
  b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
  c. poprzez przesyłanie wiadomości e-mail.

II. Prawa Użytkownika i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Operator w żadnym przypadku nie przekaże danych osobowych Użytkownika osobom trzecim. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celach badawczych i będą analizowane tylko zbiorowo.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora przez czas wymagany działalnością badawczą, ale nie dłużej, niż 20 lat.
 3. W każdym momencie Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora:
  a. dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika,
  b. ich sprostowania,
  c. usunięcia oraz ograniczenia / zakończenia przetwarzania.
 4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z Serwisu.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich.

III. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 5. Na wypadek nieautoryzowanego dostępu do konta Użytkownika, dane osobowe Użytkownika nie są widoczne w żadnym miejscu Serwisu. Dzięki temu nawet w przypadku przechwycenia sesji lub kodu dostępu przez niepowołane osoby wyciek danych jest niemożliwy. Jedyny wyjątek stanowią wpisywane przez Użytkownika własne elementy Ćwiczeń, które po wykorzystaniu klucza dostępu przez osoby trzecie mogą być dla nich dostępne do odczytu.

IV. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: ovh.pl.
 2. Pod adresem https://ovh.pl Użytkownik może dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.

V. Informacje Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Uczestnika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

VI. Logi Administratora

 1. Informacje o zachowaniu Użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.

VII. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 8. Jeśli nie chcesz korzystać z plików cookies, możesz wyłączyć je w ustawieniach przeglądarki internetowej.