REGULAMIN UCZESTNICTWA W BADANIU

Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) obowiązuje podczas realizacji kursu “Myśl na zdrowie”, będącego przedmiotem badania w projekcie "System komputerowej nienadzorowanej psychoterapii depresji", prowadzonym przez spółkę ATI Labs sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: “Szybka Ścieżka“ (umowa nr POIR.01.01.01-00-0272/18-00).

§ 1
DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Badanie - badanie, którego celem jest zbadanie rozwiązań zastosowanych w Kursie; Badanie dotyczy oceny atrakcyjności treści, nie ma na celu (oceny) oddziaływania leczniczego i nie jest eksperymentem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2020.0.514).
 2. Kurs - program online będący przedmiotem Badania, składający się z 16 materiałów poświęconych radzeniu sobie z psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii COVID-19 oraz materiału podsumowującego, do których dostęp przesyłany jest drogą mailową na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 3. Kurs realizowany samodzielnie - wariant Kursu, w którym Uczestnik obok materiałów otrzymuje także formularze w formie ankiety, w których jest proszony o ocenę każdego materiału.  
 4. Kurs realizowany ze wsparciem psychologa - wariant Kursu, w którym Uczestnik obok materiałów otrzymuje także formularze w formie ankiety, w których jest proszony o udzielenie informacji zwrotnych na temat każdego materiału. Ponadto w tym wariancie kursu z Uczestnikiem kontaktuje się psycholog, który może pomóc Uczestnikowi w wykonywaniu ćwiczeń, zrozumieniu materiału czy poszerzeniu wiedzy. Psycholog kontaktując się z Uczestnikiem nie prowadzi terapii ani nie świadczy wsparcia psychologicznego, jedynie wspiera Uczestnika w korzystaniu z Kursu. Psycholog komunikuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail. Psycholog odpowie na każdą wiadomość Uczestnika w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych (dni robocze nie obejmują sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).  
 5. Kurs podstawowy - wariant Kursu, w którym Uczestnik jedynie otrzymuje materiały drogą mailową (bez ankiet i kontaktu z psychologiem). Po wybraniu tego wariantu Uczestnik nie ma możliwości zmiany wariantu realizowanego kursu. 
 6. Uczestnik (Uczestnik Badania) - osoba, która zarejestrowała się w Kursie i zaakceptowała jego Regulamin. Uczestnik, aby móc wziąć udział w Badaniu musi być osobą fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, ma ukończone 18 lat w dniu rejestracji w Kursie, posługuje się językiem polskim, posiada adres e-mail. 
 7. Ankiety - elektroniczne kwestionariusze badawcze służące do zbierania informacji zwrotnych od Uczestników w ramach Badania. 
 8. Ćwiczenia/Zadania - interaktywne, nieobowiązkowe części Kroków, wymagające działania Uczestnika i umożliwiające mu utrwalenie wiedzy lub wypróbowanie rozwiązań przedstawionych w Materiałach. 
 9. Formularz rejestracji - kwestionariusz dostępny w postaci formularza elektronicznego, umożliwiający zarejestrowanie się w Kursie. 
 10. Serwis - strona internetowa prowadzona przez Organizatora pod domeną https://myslnazdrowie.pl/, za pośrednictwem której dostępny jest Kurs, zawierająca także informacje o Badaniu oraz aktualne wydarzenia realizowane w ramach Badania. 
 11. Organizator - spółka ATI Labs sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głogowskiej 31/33 w Poznaniu, kod pocztowy 60-702, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000623743, kapitał zakładowy: 5000 PLN, REGON: 364730280 NIP: 7792443589, myslnazdrowie@atilabs.pl. 
 12. Materiał(-y) - treści psychoedukacyjne poświęcone radzeniu sobie z psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii COVID-19 wraz z przykładami oraz Ćwiczenia składające się na Kurs, przygotowane w oparciu o techniki terapii poznawczo-behawioralnej, do których dostęp przesyłany jest Uczestnikom w postaci unikatowych linków do Serwisu na podany przez nich adres e-mail.  
 13. Krok - pojedyncza część Materiału o określonej tematyce, dostępna pod danym unikatowym linkiem.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Badaniu. 
 2. Terminy realizacji badania podane są na stronie www.myslnazdrowie.pl.
 3. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie Badania jest ATI Labs sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głogowskiej 31/33 w Poznaniu, kod pocztowy 60-702, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000623743, kapitał zakładowy: 5000 PLN, REGON: 364730280 NIP: 7792443589, myslnazdrowie@atilabs.pl.  
 4. Regulamin określa w sposób szczegółowy między innymi: 
  a. zasady rekrutacji i kwalifikowania Uczestników do Badania.
  b. zasady uczestnictwa w Badaniu,
  c. zasady rezygnacji z uczestnictwa w Badaniu. 

§ 3
ZASADY KORZYSTANIA Z KURSU, SERWISU ORAZ UDZIAŁU W BADANIU

 1. Rejestracja i udział w Badaniu są dla Uczestników całkowicie dobrowolne i bezpłatne. 
 2. Aby móc wziąć udział w Badaniu, konieczne jest zarejestrowanie się poprzez Formularz rejestracyjny. Przed rejestracją należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. 
 3. Rejestracja nie wymaga tworzenia konta ani logowania się - Materiały dostępne są pod unikatowymi linkami przesyłanymi na adres e-mail wskazany przez Uczestnika. 
 4. Liczba miejsc dostępnych w każdym z trzech wariantów Kursu jest ograniczona. Organizator nie gwarantuje przypisania Uczestnika do preferowanego wariantu Kursu. 
 5. Każdy z Kroków wysyłany jest do Uczestnika w ciągu doby po otwarciu Kroku poprzedniego. Do otwartych raz Kroków Uczestnik może powrócić w dowolnym momencie w terminie realizacji Badania, o którym mowa w §2 ust. 2.  
 6. Jeśli Uczestnik z jakiegokolwiek powodu nie otworzy wszystkich wysłanych Kroków do dnia zakończenia badania, utraci możliwość dostępu do Kroków jeszcze nieotwartych. 
 7. Każdy Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Badaniu bez podawania przyczyny. 
 8. W razie wyraźnego pogorszenia samopoczucia lub wystąpienia silnego dyskomfortu w związku z udziałem w kursie, Uczestnik powinien przerwać Badanie i zgłosić Organizatorowi jego zakończenie w wiadomości e-mail wysłanej na: myslnazdrowie@atilabs.pl. 
 9. Brak aktywności Uczestnika przez 50 dni rozumiany jest jako rezygnacja z udziału w Badaniu. 
 10. Każdy Uczestnik może zarejestrować się tylko raz. 
 11. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i dostępnego w nim Kursu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem. 
 12. Uczestnik jest identyfikowany przez adres e-mail podawany przez Uczestnika podczas rejestracji.
 13. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.). 
 14. Prawidłowe korzystanie z Kursu możliwe jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym pod warunkiem spełnienia przez to urządzenie następujących minimalnych wymagań technicznych: połączenie z siecią Internet, aktualna wersja przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox) umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie stron www na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego. 

§ 4
ZAŁOŻENIA BADANIA

 1. Kurs jest częścią tworzonego przez Organizatora programu wspierającego osoby zmagające się z objawami depresji. Projekt "System komputerowej nienadzorowanej psychoterapii depresji" dofinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (więcej na stronie www.atilabs.pl), a moduł poświęcony radzeniu sobie ze skutkami pandemii COVID-19 jest przedmiotem niniejszego Badania, stanowiącego jeden z etapów pracy nad docelowym programem. Celem tego badania jest zebranie jak największej liczby informacji na temat atrakcyjności i użyteczności zastosowanych w Kursie rozwiązań. 
 2. KKurs poświęcony jest radzeniu sobie z psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii COVID-19. Materiały przedstawiają między innymi metody radzenia sobie ze stresem, lękiem, smutkiem, konfliktami i innymi trudnościami towarzyszącymi mierzeniu się z pandemią. Opisane w Kursie metody są oparte na aktualnej i potwierdzonej badaniami wiedzy psychologicznej. 
 3. Kurs nie stanowi formy psychoterapii ani innego rodzaju pomocy psychologicznej. 
 4. Mimo, że Organizator dołożył starań, aby zapewnić jak najwyższą jakość Materiałów Kursu, mogą znaleźć się w nich nieścisłości lub uogólnienia. Należy pamiętać, że Kurs nie jest formą indywidualnej pomocy psychologicznej bądź terapii - niektóre poruszone w nim zagadnienia mogą być różnie interpretowane, gdyż ludzie różnią się sposobem myślenia i odczuwania, w związku z czym może się zdarzyć, że informacje i porady przydatne dla danej osoby mogą nie być optymalne dla innej. W razie wątpliwości Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem w celu ich wyjaśnienia i/lub skorzystać z profesjonalnej porady psychologicznej. 
 5. Materiały poruszają trudne emocjonalnie zagadnienia. Jeśli u Uczestnika lub osoby rozważającej udział w Badaniu zdiagnozowano depresję, zaburzenia lękowe czy inne zaburzenia psychiczne lub może ona rozsądnie przypuszczać, że może na nie cierpieć, istnieje ryzyko, że treści zawarte w Kursie mogą wywołać pogorszenie jej stanu psychicznego. W takiej sytuacji nie zalecamy uczestnictwa w Badaniu, a Uczestnik lub osoba rozważająca uczestnictwo w Badaniu powinna skorzystać z pomocy psychologa lub psychiatry, zaś rejestrując się w Kursie robi to na własne ryzyko, świadoma wiążącego się z tym niebezpieczeństwa pogorszenia nastroju. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie nastroju Uczestnika będące wynikiem niezgodnego z Regulaminem i zaleceniami w nim zawartymi zachowania Uczestnika.
 6. Organizator nie udziela pomocy psychologicznej i nie prowadzi psychoterapii. W sytuacji pojawienia się złego samopoczucia u Uczestnika Organizator zaleca udanie się do poradni zdrowia psychicznego w swoim miejscu zamieszkania lub skorzystanie z odpłatnej pomocy psychologicznej/psychoterapeutycznej. Jeśli Uczestnik doświadcza myśli samobójczych lub agresywnych, powinien zadzwonić pod telefon alarmowy 112. Może także udać się do najbliższego ośrodka interwencji kryzysowej lub szpitala psychiatrycznego. Do jego dyspozycji są również darmowe linie wsparcia: 800 70 22 22 (Fundacja ITAKA, całodobowo), 116 123 (Instytut Psychologii Zdrowia, w godzinach 14-22), 116 123 (Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych, w godzinach 14.00-22.00) lub 116 111 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, w godzinach 13.00-02.00). 

§ 5
POUFNOŚĆ MATERIAŁÓW I PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania informacji uzyskanych w związku z jakąkolwiek Ankietą i innymi szczegółami Badania oraz do nieprzekazywania Materiałów ani dostępu do nich osobom trzecim. 
 2. Uczestnik powiadomi Organizatora o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu lub ujawnienia informacji. 
 3. Wszelkie prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, zwłaszcza do Materiałów, a w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych, prawa z rejestracji znaków towarowych, przysługują Organizatorowi lub podmiotom, z którymi Organizator zawarł stosowne Umowy. Nie zezwala się w szczególności na kopiowanie, reprodukowanie, ściąganie, publikowanie, nadawanie, transmitowanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub przekazywanie osobom trzecim materiałów, baz i treści, w tym w szczególności Materiałów, zamieszczonych w Serwisie w jakimkolwiek celu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku. 
 4. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu należą do Organizatora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie. 
 5. Zabronione jest kopiowanie ilustracji i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu, w tym ich udostępnianie w internecie bez pisemnej zgody Organizatora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie. 
 6. Zabronione jest kopiowanie ilustracji i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu, w tym ich udostępnianie w internecie bez pisemnej zgody Organizatora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie. 
 7. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania ilustracji ze strony Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych. 

§ 6
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników sprzeczne z Regulaminem i zawartymi w nim zaleceniami ani za niedopełnienie przez Uczestników obowiązków, które nakładają na nich właściwe przepisy prawa. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników, wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego. 

§ 7
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Wypełniając Formularz rejestracji Uczestnik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000). 
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika niniejszego badania jest ATI Labs sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-702), ul. Głogowska 31/33, NIP: 7792443589, REGON: 364730280. 
 3. Organizator zobowiązuje się przestrzegać zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000), w tym zwłaszcza zawartych w niej regulacji dotyczących prowadzenia dokumentacji i przetwarzania danych. 
 4. W Serwisie zbierane są następujące dane osobowe: 
  a. adres e-mail;
  b. adres IP - informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Serwisu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych - do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie);
  c. opinie, preferencje, sposób korzystania z Kursu - informacje te obejmują dane podawane przez Uczestnika w Kursie, a także odpowiedzi podawane przy wypełnianiu Ankiet oraz Ćwiczeń;
  d.cookies - nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do indywidualnych potrzeb Uczestnika. Uczestnik może zgodzić się na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będzie mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast Uczestnik nie zgadza się na personalizowanie Serwisu, może wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 5. Dane Uczestnika będą przetwarzane jedynie tak długo, jak to konieczne, jednak nie dłużej niż 10 lat, wyłącznie w celu realizacji i ewaluacji Badania oraz dla spełnienia wymagań prawnych a analizowane będą wyłącznie zbiorowo.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Badania. 
 7. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora danych. Odbiorcami danych osobowych mogą być ponadto wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 8. Dane Uczestników nie będą przekazane innym odbiorcom, w tym odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  
 10. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody. Niemniej takie działanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 8
POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES 

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy strony internetowej funkcjonującej pod adresem: https://myslnazdrowie.pl/ (Serwisu). 
 2. Operatorem Serwisu (“Operatorem”) oraz Administratorem danych osobowych (“Administratorem”) jest ATI Labs sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-702), ul. Głogowska 31/33, NIP: 7792443589, REGON: 364730280. 
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: myslnazdrowie.@atilabspl. 
 4. Operator jest Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu (“Użytkowników(-a)”) w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie podczas korzystania z Serwisu. 
 5. Serwis wykorzystuje wszystkie wprowadzone dane wyłącznie w celach badawczych oraz w celu obsługi administracyjnej Kursu. 
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,
  b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
  c. poprzez przesyłanie wiadomości e-mail. 

II. Prawa Użytkownika i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych 

 1. Operator w żadnym przypadku nie przekaże danych osobowych Użytkownika osobom trzecim. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celach badawczych i będą analizowane tylko zbiorowo. 
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora przez czas wymagany działalnością badawczą, ale nie dłużej, niż 10 lat. 
 3. W każdym czasie Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora:
  a. dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika,
  b. ich sprostowania,
  c. usunięcia oraz ograniczenia / zakończenia przetwarzania. 
 4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z Serwisu. 
 6. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich. 

III. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora 

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. 
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. 
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa. 
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych. 
 5. Na wypadek nieautoryzowanego dostępu do konta Użytkownika, dane osobowe Użytkownika nie są widoczne w żadnym miejscu Serwisu. Dzięki temu nawet w przypadku przechwycenia sesji lub kodu dostępu przez niepowołane osoby wyciek danych jest niemożliwy. Jedyny wyjątek stanowią wpisywane przez Użytkownika własne elementy Ćwiczeń, które po wykorzystaniu klucza dostępu przez osoby trzecie mogą być dla nich dostępne do odczytu. 

IV. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: ovh.pl 
 2. Pod adresem https://ovh.pl Użytkownik może dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej. 

V. Informacje w formularzach 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Uczestnika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. 
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). 

VI. Logi Administratora 

 1. Informacje o zachowaniu Użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem. 

VII. Informacja o plikach cookies 

 1. Serwis korzysta z plików cookies. 
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu. 
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 
 7.  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA). 
 8. Jeśli nie chcesz korzysta z plików cookies, możesz wyłączyć je w ustawieniach przeglądarki internetowej.